Fidibo
کتاب هوش هیجانی و ورزش
تعداد صفحات:۱۵۲صفحه \nحجم نسخه کامل:۲مگابایت \n «پرویز شریفی درآمدی»، «سیروس آقایار» مؤلفان کتاب «آموزه‌های هوش هیجانی و ورزش» هستند. این کتاب با تکیه بر تأثیرات روانشناسی بر بالا بردن موفقیت ورزشکاران نوشته شده است. در مقدمه این کتاب آمده؛ امروزه کارشناسان ورزشي معتقدند که رمز موفقیت هر ورزشكار یا تیم ورزشي صرفاً به مهارت فني آنان بستگي ندارد. حفظ روحیه، سطح انگیزش بالا، کنترل و هدایت هیجان‌ها در مسیر صحیح، کارگروهي و اولویت دادن به منافع تیمي تا فردي ازعوامل اثرگذار در موفقیت ورزشكاران محسوب می‌شود.\r\nدر ورزش‌هاي جمعي به ویژه فوتبال که خیل عظیمي از طرفداران را به میدان‌ها ورزشي مي‌کشاند و ابراز احساسات و هیجان‌های مثبت و منفي تماشاگران و همچنین حرکات ورزشكاران رقیب، ممكن است.\r\nورزشكاران را در معرض سرایت جدي هیجان‌ها قرار بدهد و آنان را وادار\r\nبه انجام حرکات و رفتارهاي تكانشي و غیرورزشی نماید که نتیجه آن دریافت تذکر یا اخطار از سوي داور و همچنین اعتراض از سوي تماشاگران شود. عاقبت این حرکات تضعیف روحیه، عدم تمرکز حواس و شكست تیم مي‌شود. مفهوم «هوش هیجاني» که در سال‌هاي اخیر مورد توجه بسیاري از پژوهشگران و روانشناسان قرارگرفته است، کاربرد آن از سازمان‌هاي\r\nتولیدي، تجاري و خدماتي فراتر رفته و به حیطه ورزش وارد شده است.\r\nکتاب حاضر که توسط دو نفر از ورزش دوستان عزیز به رشته تحریر درآمده ورزشکاران را به اهمیت کاربرد هوش هیجانی در ورزش که موجب حفظ اعتماد به نفس، تقویت روحیه، کنترل و هدایت هیجان می‌شود، آشنا می‌سازد. \r\nاز دیگر آثار «پرویز شریفی درآمدی» و «سیروس آقایار» می‌توان به «آموزه‌های هوش هیجانی در بهبود تعامل پزشک و بیمار»، « هوش هیجانی و معنویت»و «نابینایی و ادراک محیط» اشاره کرد.\r\n
See this content immediately after install